ADMNISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Digital-Art. Cyprian Ćwikła W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: mail@dig-art.com.pl

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe:

 

1.     w celu odpowiedzi na kontakt e-mailowy. Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Digital-Art.pl, w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Zakres zbieranych danych: adres e-mail, inny zakres danych podany przez użytkownika w treści wiadomości.

 

2.     w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Zamawiając konsultację ze specjalistą za pośrednictwem naszej strony Digital-Art.pl, podajesz nam swój numer adres e-mail który wykorzystamy do skontaktowania się z Tobą. Zrobimy to na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO który stosuje się min. do sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeśli kontaktujesz się z nami po raz pierwszy w celu uzyskania konsultacji ze specjalistą). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona

Zakres zbieranych danych: numer telefonu, adres e-mail, inny zakres danych podany przez użytkownika w treści wiadomości.

 

3.     Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego zrealizowania celu w jakim je udostępniasz.

 

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie przesłane przez formularz kontaktowy czy bezpośrednio na adres e-mail Administratora lub przez okres niezbędny do kontaktu z Tobą w celu umówienia konsultacji zamówionej przez formularz na stronie e-lbr.pl. Po tym czasie mogą̨ zostać zarchiwizowane oraz przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 

TWOJE PRAWA

 

1.     Masz prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy Twoje dane osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów.

2.     Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez administratora narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

3.     W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z administratorem mailowo pod adresem e-mail mail@dig-art.com.pl lub pisemnie na adres: Digital-Art. Cyprian Ćwikła, ul. Wyspiańskiego 5, 57-320 Polanica-Zdrój

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

1.     W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

a.       organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

b.       podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami

2.     Przekazywanie danych do państw trzecich

a.         Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

b.         W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

c.          Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

1.       Na stronie internetowej wdrożono rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony twoich danych, w tym certyfikat SSL - narzędzie poświadczające wiarygodność domeny oraz jej właściciela. Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji. Gwarancja ta jest udzielana przez niezależny podmiot, czyli wystawcę.

2.       Administrator gwarantuje Ci poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

PROFILOWANIE

 

1.       W ramach prowadzonej przez nas działalności nie dokonujemy profilowania, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, to znaczy nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich czynników osobowych (np. do oceny Twoich preferencji, zainteresowań, lokalizacji, itp.)

 

 

PLIKI COOKIES

 

1.     Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.

2.     W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

a.       konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;

b.       realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

c.        prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;

d.       zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

3.     Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych

4.     Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.

5.     Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)

 

LOGI SERWERA

 

1.     Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem.

2.     Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a.       czas nadejścia zapytania;

b.       czas wysłania odpowiedzi;

c.        nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

d.       informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

e.       adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

f.         informacje o przeglądarce użytkownika;

g.       informacje o adresie IP użytkownika;

3.     Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.     Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisie.

 

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w Serwisie w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania strony internetowej.

 

 


Ostatnia aktualizacja 3.10.2023